Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi przyjętą i stosowaną przy prowadzonej działalności politykę prywatności danych osobowych gromadzonych i wykorzystywanych przez Master Telecom Jacek Tomaszewski i Marcin Prochera Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 1/101, 81-304 Gdynia, właściciela serwisu internetowego VCC Studio pod adresem https://www.vccstudio.com, która określa zasady, sposób przetwarzania, w tym wykorzystania danych osobowych i innych informacji pochodzących od lub pozyskiwanych przez użytkowników serwisu internetowego VCC Studio.

Zachęcamy, aby przed skorzystaniem z usług oferowanych przez serwis internetowy VCC Studio zapoznali się Państwo z treścią niniejszej polityki prywatności. Wchodząc bowiem na stronę https://www.vccstudio.com, a następnie korzystając z niej, w szczególności przesyłając z jej użyciem jakichkolwiek dane, każdy użytkownik strony jednocześnie akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności przedstawione poniżej. Prosimy przy tym o zwrócenie uwagi, że opuszczając wskazaną stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę innego serwisu internetowego), użytkownik przechodzi do serwisu, w którym niniejsza polityka prywatności nie obowiązuje.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Master Telecom Jacek Tomaszewski i Marcin Prochera Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 1/101, 81-304 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000155359, REGON: 19288720900000, NIP: 9581430616 (dalej zwana Master Telecom).

Mając na uwadze założenia leżące u podstaw wprowadzenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, niniejsza polityka prywatności ma w zamiarze poszanowanie prywatności i zapewnienie bezpieczeństwa wszelkich danych i informacji – w tym danych osobowych – powierzanych przez osoby korzystające lub zainteresowane skorzystaniem z usług Master Telecom, przy jednoczesnym nastawieniu na umożliwienie sprawnego i efektywnego świadczenia usług przez Master Telecom, w tym poprzez rozpoznawanie potrzeb i zachowań użytkowników serwisu i dostosowanie do nich oferowanych przez Master Telecom usług.

Ze szczególną starannością niniejsza polityka prywatności obejmuje swoim zakresem ochronę danych osobowych osób fizycznych, przy czym pod pojęciem danych osobowych rozumieć należy wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej takie jak przykładowo: imię i nazwisko, pseudonim, numer identyfikacyjny, adres, numer telefonu/faksu, adres email, dane o geolokalizacji, identyfikator internetowy, numer rachunku bankowego, preferencje co do oferowanych usług, przedmiot zainteresowania, niezależnie od tego, jaką postać dane te przybierają (zmaterializowana, zdematerializowana), w tym w szczególności dane osobowe przetwarzane w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany.

W niniejszym dokumencie znaleźć można między innymi informacje o: (I i II) zasadach i sposobach, (III) podstawach pozyskiwania oraz przetwarzania danych i informacji pochodzących od użytkowników niniejszego serwisu internetowego, a także (IV i VI) informacje o możliwości i trybie skorzystania przez zainteresowaną osobę fizyczną z uprawnień przewidzianych prawem (w szczególności w RODO) wynikających z przetwarzania przez administratora danych osobowych.

I. Zasady ochrony danych osobowych

1. Master Telecom dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie przekazywane mu dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały pozyskane i wykorzystywane wyłącznie w zakresie podstaw ich przetwarzania, w tym w zakresie udzielonych zgód na przetwarzanie, oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów, w jakich dane te zostały pozyskane.

4. Przetwarzamy powierzone dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały pozyskane, a dodatkowo zastrzegamy sobie możliwość dalszego ich przetwarzania przez czas równy okresowi przedawnienia roszczeń związanych z oferowanymi przez nas usługami bądź okresowi, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. przepisy podatkowe.

5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.

6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane dalej bez zgody osoby, od której pochodzą lub przez którą zostały pozyskane, chyba że udostępnienie następuje na rzecz podmiotów upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z Master Telecom lub innej podobnej, w tym współpracującym z Master Telecom podmiotom (m.in. podmiotom zapewniającym hosting, podmiotom zajmującym się jego bezpieczeństwem, dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronach internetowych, podmiotom zajmującym się komunikacją z usługobiorcami, podmiotom zajmującym się prowadzeniem marketingu oraz wysyłki newsletterów, innym podwykonawcom, kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, wewnętrznej obsłudze IT, kurierom) lub na rzecz podmiotów upoważnionych do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organy administracji państwowej, organy ścigania, organy wymiaru sprawiedliwości.

7. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Master Telecom może przetwarzać wszelkiego rodzaju dane, w tym dane osobowe, w zależności wyłącznie od działań danego użytkownika serwisu internetowego VCC Studio.

9. Master Telecom, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszeń praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zapewnia wymagane przez przepisy prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu, w tym między innymi poprzez:

a. dopuszczenie do pracy z danymi wyłącznie osób do tego upoważnionych;

b. wymuszanie zabezpieczenia dostępu użytkowników do danych hasłami;

c. stosowanie środków ochrony kryptograficznej;

d. wykonywanie kopii zapasowych danych nie rzadziej niż raz na dobę, z wykorzystaniem niezależnej infrastruktury.

II. Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane, w tym dane osobowe, są pozyskiwane przez Master Telecom poprzez ich przekazanie przez danego użytkownika za pośrednictwem serwisu internetowego VCC Studio, który jest dostępnym przez przeglądarkę systemem automatyzującym gromadzenie i przechowywanie oraz wykorzystanie danych.

2. Ponadto serwis internetowy VCC Studio wykorzystuje pliki „cookies” stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki testowe, co jest rozwiązaniem domyślnym, z którego dany użytkownik może samodzielnie zrezygnować w ustawieniach przeglądarki internetowej, przy utracie jednak pełnej funkcjonalności serwisu. Pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych użytkowników, przy czym stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: (1) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz (2) trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

3. Pliki „cookies” stosowane są przez Master Telecom w celu:

a. konfiguracji serwisu;

b. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie;

c. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej;

d. analizy i badań oglądalności;

e. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

4. W plikach „cookies” nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników lub klientów.

5. Pliki „cookies” zamieszone na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez inne podmioty, które mają do nich dostęp, w szczególności przykładowo przez Google Analytics.

III. W jakim celu są wykorzystywane pozyskane dane

Udostępnione przez użytkowników dane, w tym dane osobowe, wykorzystywane są w celu zawarcia, a następnie wykonania umowy, na podstawie której Master Telecom świadczy oferowane usługi polegające na udostępnianiu zainteresowanym użytkownikom serwisu komunikacyjnego, ewentualnie w celu przekazywania użytkownikom informacji o prowadzonej przez Master Telecom działalności lub innym uzasadnionym interesie administratora, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 b) i f) RODO, a w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane mogą być również w celach marketingu na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO.
Dane przetwarzane mogą również być dla celów statystycznych.

IV. Prawa użytkownika

1. Przekazanie na rzecz Master Telecom danych, w tym danych osobowych, jest w zdecydowanej większości całkowicie dobrowolne i zależne wyłącznie od woli i działań poszczególnych użytkowników serwisu, na co Master Telecom nie ma żadnego wpływu.

2. Niekiedy wyjątkowo podanie danych osobowych może okazać się konieczne dla skorzystania z oferowanych przez Master Telecom usług np. w przypadku chęci skorzystania z usługi przez osobę fizyczną.

3. Master Telecom zgodnie z obowiązującymi przepisami i w przewidzianym nimi zakresie respektuje przysługujące osobom fizycznym prawa:

a. uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych oraz dostępu do nich;

b. żądania sprostowania danych osobowych, uzupełnienia lub zmiany;

c. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. przenoszenia danych osobowych;

f. wycofania udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych;

g. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach administratora, w tym marketingu bezpośredniego jego usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu;

h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

4. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie jej zgody przed tym cofnięciem, a cofnięcie będzie skuteczne z momentem dowiedzenia się o nim przez administratora, przy czym administrator zaprzesta przetwarzania danych osobowych wobec cofnięcia zgody, tylko wtedy, gdy przetwarzanie nie będzie możliwe na innej, prawnie dopuszczalnej podstawie.

5. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane, może skorzystać ze swoich uprawnień, o których mowa powyżej, poprzez skierowanie do Master Telecom wiadomości mailowej na adres iod@mastertele.com, w której przedstawione i opisane zostanie zgłaszanie przez nią żądanie, w taki sposób, że możliwa będzie jego realizacja.

V. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Master Telecom mogą mieć wpływ zmiany w sferze obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki takie jak ujawniająca się praktyka organów administracji państwowej czy dążenie do zapewnienia jak najlepszej jakości świadczonych usług, również w zakresie ochrony danych osobowych. O zmianach polityki prywatności użytkownicy serwisu internetowego VCC Studio będą informowani poprzez stosowną wiadomość na stronie internetowej VCC Studio, jak również ewentualnie poprzez kontakt mailowy poprzez wykorzystanie wskazanych przez ich adresów mailowych.

VI. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Wszelkie pytania oraz inne kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych przez Master Telecom, w tym wiadomości dotyczące woli skorzystania z uprawnień, o których mowa w punkcie IV powyżej, prosimy kierować na adres: iod@mastertele.com.